Logo Keßler Solutions

PM No 7/2021 Teilnahme an der BIM world MUNICH 2021

3. November 2021

Pressemitteilung (pdf): Nach 2017 und 2019 beteiligen sich Keßler Solutions und BCS GmbH am 23. und 24. November wieder live an der BIM World MUNICH!